Privacyverklaring Keer Diabetes2 Om

OMGANG PERSOONSGEGEVENS

Keer Diabetes2 Om verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Reverse B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 67392512 te Amsterdam. Reverse B.V. is een dochteronderneming van Voeding Leeft (ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742, gevestigd in Amsterdam). Reverse B.V. gebruikt de handelsnaam “Keer Diabetes2 Om”.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Keer Diabetes2 Om verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening om deelname aan een informatiebijeenkomst en/of aan het programma Keer Diabetes2 Om mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van communicatie en facturatie. Aanvullend verwerkt Keer Diabetes2 Om persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, het verwerken van administratie, het beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, het archiveren en behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van informatiebijeenkomsten. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Keer Diabetes2 Om met jou sluit en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt Keer Diabetes2 Om jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor informatiebijeenkomsten en/of andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Keer Diabetes2 Om voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens en herkomst

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerkt Keer Diabetes2 Om je naam en e-mailadres. Keer Diabetes2 Om verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekend maakt. We bewaren je gegevens tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je wilt of gaat deelnemen aan een informatiebijeenkomst
Keer Diabetes2 Om verwerkt jouw naam en contactgegevens zodat wij jou kunnen registreren voor de informatiebijeenkomst en je bijbehorende informatie kunnen toesturen. Na de informatiebijeenkomst gebruiken wij je gegevens om contact met je op te nemen als je hebt aangegeven interesse te hebben in deelname aan het programma. Als je aangeeft geen verdere interesse te hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk drie weken na het bezoek aan de informatiebijeenkomst definitief uit onze systemen verwijderen. Als je bij registratie voor de bijeenkomst hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij jouw naam en e-mailadres daarvoor gebruiken en bewaren tot je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

Als je de diabetes zelftest doet
Als je de diabetes zelftest doet, verwerken wij jouw gegevens om jouw persoonlijk testresultaat te generen en je dit resultaat toe te sturen via een mail. Wij verwerken hiervoor de volgende (persoons)gegevens: naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres en jouw verzekeraar. Daarnaast verwerken wij gegevens over jouw gezondheid: gewicht, lengte, buikomvang, medicatiegebruik, HbA1c, diabetesduur. Wij vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. We bewaren jouw gegevens niet. Voeding Leeft mag éénmalig contact met je opnemen na invullen van de zelftest.

Als je je inschrijft voor deelname aan het Keer Diabetes2 Om programma
Als je je inschrijft door middel van ons (digitaal) inschrijfformulier voor deelname aan het programma dan verwerken wij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres, geboortedatum, BSN en verzekeringsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens: zoals je medische geschiedenis, bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille en medicatiegebruik. In sommige gevallen nemen wij contact op met je hoofdbehandelaar (huisarts/internist) om te overleggen over je gezondheid voor zover deze betrekking heeft op jouw mogelijke deelname aan het Keer Diabetes2 Om programma. Wij maken een verslag van het contact en de uitkomsten van het overleg. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.

Als je deelneemt aan het programma
0-6 maanden Gedurende je deelname worden jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille, medicatiegebruik en gespreksverslagen door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken en desgevraagd met jouw hoofdbehandelaar kunnen overleggen.

6-24 maanden Na deelname aan het programma (6-24 maanden) gebruiken we je gegevens om je te informeren over het inspiratietraject en je voortgang te bewaken, eventueel in overleg met je hoofdbehandelaar. Tevens bieden we hierdoor jouw hoofdbehandelaar de mogelijkheid advies in te winnen bij Keer Diabetes2 Om. We verwerken hiervoor jouw gemeten bloedwaarden (HbA1c, nuchtere glucose, lipidenprofiel, eGFR waarde), gewicht, taille en medicatiegebruik.

Online community Mijn Voeding Leeft Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is voor eigen risico. Mijn Voeding Leeft is een beveiligde omgeving. Keer Diabetes2 Om streeft ernaar het platform optimaal te beveiligen. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst. Gegevens die je vrijwillig door kunt geven binnen Mijn Voeding Leeft zijn je naam, mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats, foto, glucosewaarden, HbA1c, medicatiegebruik, gewicht en taille.

Na afronding van het programma
Na afronding van het programma (24 maanden) bewaren wij jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers nog 20 jaar digitaal. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Samenwerking met derden
Om een veilige en effectieve behandeling te waarborgen werken wij samen met jouw hoofdbehandelaar gedurende 0-6 maanden van het programma. Indien nodig delen en ontvangen wij (medische) gegevens die verband houden met jouw voortgang van het programma. We vragen hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Zonder schriftelijke toestemming verstrekt Keer Diabetes2 Om je persoonsgegevens niet aan derden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Keer Diabetes2 Om te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Keer Diabetes2 Om te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Keer Diabetes2 Om is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Keer Diabetes2 Om neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘Klacht gebruik persoonsgegevens’ in dit document.

Wijzigingen
Keer Diabetes2 Om houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Keer Diabetes2 Om [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Keer Diabetes2 Om MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Keer Diabetes2 Om het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten, maar de opgeslagen gegevens van Keer Diabetes2 Om worden op een Europese server (gevestigd in Ierland) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijzen wij je naar het privacybeleid van Salesforce.

Klacht gebruik persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Keer Diabetes2 Om, dan kun je daarover contact met ons opnemen. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeve ns.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Keer Diabetes2 Om via telefoonnummer 020-2217906.

Cookies, Google Analytics en andere gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Keer Diabetes2 Om

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kun je de instelling van je browser wijzigen om dat te verhinderen. Als je geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Je kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Via deze cookies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of gebruikt, heeft Voeding Leeft maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, en is ’gegevens delen’ uitgezet. Keer Diabetes2 Om maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google

MailChimp

Bij de verzending van e-mailnieuwsbrieven en uitnodigingen voor groepsbijeenkomsten en andere evenementen maakt Keer Diabetes2 Om gebruik van MailChimp. Op de inschrijf pagina's voor nieuwsbrieven en uitnodigingen plaatst MailChimp een cookie (“AVESTA_ENVIRONMENT”). Meer informatie over deze cookies vind je op de website van MailChimp. De met gebruik van MailChimp verzonden e-mails bevatten voorts webbeacons. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails. Aan de hand daarvan kan Keer Diabetes2 Om het gebruik van de nieuwsbrief en de uitnodigingen analyseren en de inrichting en inhoud hiervan optimaliseren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-10-2021

wij verwerken jouw data volgens onze privacyverklaring