Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.keerdiabetesom.nl en www.mijnvoedingleeft.nl, welke domeinnamen worden gehouden door het bedrijf REVERSE B.V. met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67392512. REVERSE B.V. handelt onder de naam Keer Diabetes2 Om.

Op deze websites (www.keerdiabetesom.nl, www.mijnvoedingleeft.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

• De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Keer Diabetes2 Om heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Keer Diabetes2 Om staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Keer Diabetes2 Om aanvaardt geen verplichting en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Keer Diabetes2 Om garandeert evenmin dat de website van Keer Diabetes2 Om foutloos of ononderbroken functioneert.

• Op keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Keer Diabetes2 Om niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

• De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2 die willen deelnemen aan het Keer Diabetes2 Om groepsprogramma. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Keer Diabetes2 Om is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes 2 of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.

• De resultaten van de diabetes zelftest zijn gebaseerd op de resultaten van 3000 deelnemers na zes maanden. De lange termijn resultaten zijn niet meegenomen in de diabetes zelftest. Het Louis Bolk instituut heeft een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar Keer Diabetes2 Om, waarbij duurzame resultaten zichtbaar zijn met betrekking tot medicatiegebruik, gewicht en kwaliteit van leven na 24 maanden.

• Keer Diabetes2 Om, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de op keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

• Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl, dient dan te worden weergegeven.

• De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van keerdiabetesom.nl en mijnvoedingleeft.nl.

• Op keerdiabetesom.nl, mijnvoedingleeft.nl en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Keer Diabetes2 Om is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Voeding Leeft en Reverse BV (waaronder het programma Keer Diabetes2 Om valt), kortweg Voeding Leeft, staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie verzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je per ongeluk dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virus software.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Contact

Suggesties ter verbetering van de website kunnen aan Keer Diabetes2 Om worden doorgegeven per email (info@voedingleeft.nl)


Wij verwerken jouw data volgens onze privacyverklaring | Disclaimer