Privacyverklaring Leef! met MS


Omgang persoonsgegevens
Voeding Leeft verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam. Voeding Leeft schakelt Reverse B.V. in voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Reverse B.V. is een dochteronderneming van Voeding Leeft en tussen beide partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Doel en rechtsgrond voor onze verwerking
Voeding Leeft verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening aan cliënten om deelname aan een leefstijlprogramma van Voeding Leeft mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van de communicatie. Aanvullend verwerkt Voeding Leeft persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Voeding Leeft met jou sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Voeding Leeft, en van haar cliënten en derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals jouw medische voorgeschiedenis) vraagt Voeding Leeft jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Voeding Leeft voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens: herkomst
Voeding Leeft verwerkt onder andere: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, en persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis) en overige informatie (zoals voedselallergieën en eetvoorkeur) die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Voeding Leeft verkrijgt je (medische) persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekend maakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van jouw hoofdbehandelaar of zorgverlener.

Als je je inschrijft voor deelname aan het programma
Als je je inschrijft door middel van ons inschrijfformulier voor deelname aan het programma dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres en geboortedatum. Daarnaast verzamelen we bijzondere persoonsgegevens: zoals je diagnose, medische voorgeschiedenis en informatie over mogelijke voedselintoleranties en eetvoorkeur(en). Wanneer je afziet van deelname aan het programma verwijderen we jouw gegevens binnen 14 dagen.

Als je deelneemt aan het programma
Gedurende je deelname wordt jouw voortgang bijgehouden en vragen we hoe het met je gaat (energie, slaap, ontspanning, beweging, voeding, pijn en concentratie) via het online platform van Voeding Leeft. Gespreksverslagen worden door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken.

Na afronding van het programma
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na afronding van het programma bewaren wij jouw gegevens nog 10 jaar digitaal zodat jouw hoofdbehandelaar, indien gewenst, advies kan inwinnen voor je verdere begeleiding. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Samenwerking met derden
Voeding Leeft werkt samen met het Nationaal MS Fonds en VUmc voor de ontwikkeling en uitvoering van het MS programma.

Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds financiert de uitrol van het programma en is tevens betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling. Zij hebben inspraak op de uiteindelijke vorm en inhoud van het programma. Het programma is intellectueel eigendom van Voeding Leeft. Daarnaast zal het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor de werving van deelnemers voor het programma via hun mediakanalen. Het Nationaal MS Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling van de eigen bijdrage aan het programma. Dit vindt plaats via een betaalmodule op de site van het Nationaal MS Fonds, gekoppeld aan het einde van het inschrijformulier op de site van Voeding Leeft. Voeding Leeft geeft de voor- en achternaam, het e-mailadres en groepsnummer van degenen die zich bij ons inschrijven, door aan het Nationaal MS Fonds via een beveiligde verbinding zodat de betaling geverifieerd kan worden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Voeding Leeft te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens via deze link. Voeding Leeft neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘klachtenregeling’ in dit document.

Wijzigingen
Voeding Leeft houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Salesforce in als verwerker. Salesforce is gevestigd in de Verenigde Staten, maar de opgeslagen gegevens van Voeding Leeft worden op een Europese server (gevestigd in Ierland) opgeslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Salesforce verwijzen wij je naar het privacybeleid van Salesforce.

Klachtenregeling Voeding Leeft
Voeding Leeft vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Voeding Leeft probeert het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing.

Wat kun jij doen?
Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de contactpersoon van je groep. Samen met jou bekijkt hij of zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Voeding Leeft, Barbara Kerstens. Barbara zal contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (zie contactgegevens op de homepage) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Contact

Heeft u vragen over de inhoud van het leefstijlprogramma of inschrijving: mail ons dan op ms@VoedingLeeft.nl. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je privacyrechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6-7-2023