Mijn Voeding Leeft

Disclaimer


Geen vervanging van medisch advies

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen die willen deelnemen programma’s van Voeding Leeft. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door jouw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door jouw arts begeleid te worden. Voeding Leeft.nl is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over aandoeningen of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak maken bij je huisarts of specialist.


Voorwaarden

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden: De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Voeding Leeft heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Voeding Leeft staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voeding Leeft.nl aanvaardt geen verplichting Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten ontlenen worden. Voeding Leeft.nl garandeert evenmin dat Voeding Leeft.nl foutloos of ononderbroken functioneert. MijnVoedingLeeft.nl en Voeding Leeft.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voeding Leeft niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Voeding Leeft of MIjn Voeding Leeft:


Het IP-adres

De internetbrowser, het besteuringssysteem en apparaattype Gegevens over jouw activiteiten op de website. Denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en via welke weg je op de website bent gekomen. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op de website aan te maken. Hierbij wordt naar je naam en mailadres gevraagd, zodat wij jouw vraag zo snel mogelijk kunnen beantwoorden.


Cookie verklaring

Voeding Leeft gebruikt op VoedingLeeft.nl en MijnVoedingLeeft.nl cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Indien je niet wil dat wij cookies gebruiken dien je in jouw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies worden ingezet om de site te optimaliseren, zoals het gebruiksvriendelijk maken van formulieren op onze website.


Analytische cookies

Hiervoor maakt Voeding Leeft gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze website verbeteren. De informatie die door middel van deze cookies verzameld wordt kan door Google gedeeld worden met derden indien deze derden gegevens verwerken voor Google, of in het geval dat Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Cookies verwijderen Mocht je de cookies willen verwijderen, kijk dan via de handleiding / helpfunctie via je internetbrowser hoe je deze kunt verwijderen.


Email disclaimer

Een e-mailbericht van Voeding Leeft is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voeding Leeft, staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing een e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.


Auteursrechten

Voeding Leeft, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de Voeding Leeft.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van Voeding Leeft.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende. Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Voeding Leeft.nl, dient dan te worden weergegeven. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Voeding Leeft.


Omgang cliëntgegevens

Voeding Leeft verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geven wij hierover de volgende informatie. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Voeding Leeft, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 52461742 te Amsterdam.


Doel en rechtsgrond voor onze verwerking

Voeding Leeft verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening aan cliënten om deelname aan een leefstijlprogramma van Voeding Leeft mogelijk te maken, alsmede ten behoeve van de communicatie. Aanvullend verwerkt Voeding Leeft persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Voeding Leeft met jou sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Voeding Leeft, en van haar cliënten en derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, bloedwaarden en medicatiegebruik) vraagt Voeding Leeft jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons, vraagt Voeding Leeft voorts jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken.


Welke persoonsgegevens: herkomst

Voeding Leeft verwerkt onder andere: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, en persoonsgegevens ten aanzien van de gezondheid (zoals medische voorgeschiedenis, gewicht en buikomvang) en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Voeding Leeft verkrijgt je (medische) persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van jouw hoofdbehandelaar of zorgverlener.


Als je je inschrijft voor deelname aan het programma

Als je je inschrijft door middel van ons inschrijfformulier voor deelname aan het programma dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e- mailadres en geboortedatum. Daarnaast verzamelen we bijzondere persoonsgegevens: zoals je diagnose, medische voorgeschiedenis en informatie over mogelijke voedselintoleranties. Tevens verifieert het Erasmus MC met jouw toestemming de door jou opgegeven diagnose bij je behandelend arts en vragen wij hiervoor de naam, werkplek en contactgegevens van je behandelend arts. Deze gegevens worden eveneens door ons verwerkt.


Als je deelneemt aan het programma

Gedurende je deelname wordt jouw voortgang bijgehouden (gewicht en buikomvang) en vragen we hoe het met je gaat (energie, slaap, ontspanning, beweging, voeding, pijn en concentratie.) via het online platform van Voeding Leeft. Gespreksverslagen worden door ons verwerkt en bewaard opdat wij jouw voortgang zo goed mogelijk kunnen bewaken en desgevraagd met jouw hoofdbehandelaar kunnen overleggen.


Na afronding van het programma

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Na afronding van het programma bewaren wij jouw gegevens nog 5 jaar digitaal zodat je hoofdbehandelaar, indien gewenst, advies kan inwinnen voor je verdere begeleiding. Wij hebben jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd om je gegevens te mogen blijven bewaren. Wij bewaren overige gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.


Samenwerking met derden

Voeding Leeft werkt samen met ReumaNederland en Erasmus MC voor de ontwikkeling en uitvoering van het Leef op! met Reuma programma.

ReumaNederland
ReumaNederland financiert de uitrol van het programma en is tevens betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling. Zij hebben inspraak op de uiteindelijke vorm en inhoud van het programma. Het programma is eigendom van Voeding Leeft. Daarnaast zal ReumaNederland zich inzetten voor de werving van deelnemers voor het programma via hun mediakanalen. ReumaNederland zal ook over het programma en de resultaten daarvan communiceren.

Erasmus MC
ErasmusMC voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het leefstijlprogramma. Voeding Leeft vraagt jouw nadrukkelijke toestemming om je naam en emailadres alsmede de contactgegevens van je behandelend arts te delen met ErasmusMC. Dit ten behoeve van het versturen van de online vragenlijsten en het verifiëren van jouw diagnose. Je levert je gegevens op directe wijze aan de onderzoekers door het invullen van de vragenlijsten. De gegevens die verzameld worden door het ErasmusMC zijn eigendom van Voeding Leeft en Voeding Leeft heeft hier ook inzage in. Je deelt gegevens met het ErasmusMC, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de effectiviteit van de leefstijlbehandeling Leef op! met Reuma , mits je hiervoor schriftelijk toestemming geeft.


Jouw rechten

Je hebt het recht om Voeding Leeft te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Voeding Leeft te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. De verwerking van jouw persoonsgegevens door Voeding Leeft is gebaseerd op je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht en doet derhalve geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voorafgaand aan de intrekking. Je kunt aanspraak maken op bovengenoemde rechten per e-mail of per brief, middels de contactgegevens opgenomen in dit document in de alinea getiteld ‘contact’. Voeding Leeft neemt een besluit binnen vier weken na ontvangst van je verzoek. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, verwijzen we je naar de alinea ‘klachtenregeling’ in dit document.


Wijzigingen

Voeding Leeft houdt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer de webpagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.


Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Je persoonsgegevens worden door Voeding Leeft [in beginsel] niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Voor het verzorgen van mailings schakelt Voeding Leeft MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij je naar het privacybeleid van MailChimp. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens schakelt Voeding Leeft het CRM-systeem Sales Force in als verwerker. Sales Force is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Sales Force verwijzen wij je naar het privacybeleid van Sales Force.


Klachtenregeling Voeding Leeft

Voeding Leeft vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Voeding Leeft probeert het werk zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Toch kan het zijn, dat je minder tevreden bent of zelfs een klacht hebt. Wij nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing.


Wat kun jij doen?

Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met het begeleidingsteam van je groep. Samen met jou bekijken zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan Hoofd Kwaliteit, Lotte Schaffer. Lotte zal contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (zie contactgegevens op de homepage) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.


Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens, en om gebruik te maken van je hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met info@voedingleeft.nl of je kunt bellen met het hoofdkantoor van Voeding Leeft via telefoonnummer 020-2217906.